10, ఏప్రిల్ 2015, శుక్రవారం

దగ్గర్లోనే...


ఇప్పుడంతా సముద్రం
ఇంకిపోయిందని సంబరాలు 
చేసుకుంటున్నారు!


వెటకారపు నవ్వులతో చూపులతో
వెకిలి చేష్టలతో అంతా అయిపోయిందని
గెంతులేస్తున్నారు!


అడిగేవారే లేరని
అడవితో పాటుగా నగరంలోనూ
విరుచుకుపడుతున్నారు!


కన్నాభిరాన్ లేడూ బాలగోపాల్ లేడూ
హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ లేదూ
లాకప్లో చంపినా దిక్కులేదు వీళ్ళకని!


కానీ నీ నేల కింద 
సముద్రం కుతకుతలాడుతూ 
జనం సునామీలా ఎగసిపడే రోజు దగ్గర్లోనే!!