18, ఏప్రిల్ 2016, సోమవారం

కానుగపూల పరిమళం...


కొన్ని సాయంత్రాలు దేహం కోల్పోయిన
ఆత్మను మోసుకొస్తుంది


అడుగుల పరిధి కుంచించుకొని
ఒక మాత్ర అందని దూరంలో విసిరేయబడతావు


పహరా చుట్టూ కంచె పెరుగుతూ
నడకను నియంత్రిస్తుంది


నీలోని ప్రతి అణువును మలేరియా తిని
మెదడుకు పాకి కళ్ళను పైకెగదోస్తుంది


నిట్ట నిలువుగా వెన్నును విరిచి
కాళ్ళను చేతులను హరిస్తుంది


నీ నుదుటి మీద వెన్నెల ఓ
దు:ఖపు ముద్దుగా మెరిసి కుంగిపోతుంది


నువ్వంటావు చివరిగా ఈ ఝెండా 
భుజం మార్చుకుంటుందా అని


రవీ నువ్ నడిచినంత మేరా పరచుకున్న
ఈ కానుగ పూల పరిమళం అద్దుకుని


అటు చివర ఆ బాలుడు విల్లునలా
గురిచూస్తూ విసురుగా వస్తున్నాడు...


(మలేరియా కబళించిన  కామ్రేడ్ సి.సి.కమాండర్ రవి స్మృతిలో)