16, జనవరి 2016, శనివారం

ఆయనొక్కడే...


ఆయనలా 
తన దేహాన్నే నిరసన చిత్రంగా
ఈ దేశ కాన్వాసుపై వేసి
ఖళ్ళున ఇంత నెత్తురు ఉమ్మి పోయాడు


నువ్వూ నేను నిర్లజ్జగా ఇలా
బతుకును ఓ విరిగిన బండి చక్రంగా 
ఈడ్చుకుంటూ పోతున్నాంతనలా విసురుగా కొన్ని పదాలు
నినాదాలుగా మార్చి అనాధ గొంతులో
స్వరాలుగా యిచ్చి పోయాడుఆయనొక్కడే 
అలిసెట్టి ప్రభాకరుడు
కోటి వెతల క్రోధాగ్ని జ్వాల అతడు
బతుకునొక నిప్పుల గుండంగా వెలిగించి చూపినవాడునొ
క్క
డే
నెత్తురు చిమ్మిన కుంచె చివరంటా జ్చలించిన వాడు


(అలిసెట్టి ప్రభాకర్ స్మృతిలో)
(12-01-2016)