21, ఏప్రిల్ 2014, సోమవారం

నవ్వూ యుద్ధ వ్యూహమే..


నీలా వెన్నెల కురిసేలా నవ్వగలగడం
కూడా యుద్ధ వ్యూహమే కామ్రేడ్

శతృవు గుండెల్లో గుబులు పుట్టించే
ఆ నవ్వు కూడా ఆయుధమే కామ్రేడ్

మా గుండెల్లో దిగులు పారదోలే
సాయుధరూపం నీ నవ్వు కామ్రేడ్

నీ నవ్వు మహా ప్రస్థానానికి
ఉద్యమ గేయం కామ్రేడ్

నీ నవ్వు అంబరాన
ఎగరేసిన ఎర్రజెండా కామ్రేడ్

నీ నవ్వునింకా బాలింతరపు పరిమళం
వీడక పునర్జన్మిస్తూనే వుంది కామ్రేడ్..

17, ఏప్రిల్ 2014, గురువారం

అసహ్యం నాకు...


అసహ్యం నాకు...

వాడెప్పుడూ తన ముఖాన్ని దాచుకోలేదు

నెత్తురంటి
కంపుకొడుతున్న చేతులని దాచుకోలేదు

మెడలో వేసుకున్న బాలింతరాలి పేగులను జంధ్యంలా పేనుతున్నాడు

కంకాళాలను కాలికింద నలుపుతూ సింహాసనమెక్క వస్తున్నాడు

దేశమంతా స్మశాన నిశ్శబ్దం వాగ్ధానం చేస్తూ రంకెలేస్తూ వస్తున్నాడు

వాడొక్కడే ఈ నేలకు వారసుడుగా త్రీడీలో పోజులిస్తున్నాడు

వాడిప్పుడు అధికారంతో చేతులు కడుక్కోజూస్తున్నాడు

వాడి చుట్టూ చేరుతున్న భజనపరులను చూస్తేనే అసహ్యం నాకు