10, జులై 2011, ఆదివారం

తెలుగు వీర రత్నమా..
తెలుగు వీర రత్నమా

వెంపటాపు సత్యమా

ఆదిభట్ల కైలాసం
అందుకోండి జోహార్లు...

(జూలై-10 అమరులైన దినం)

1 వ్యాఖ్య:

ఆలోచనాత్మకంగా..